Vilkår og betingelser

DSV SMARTER STORAGE’S ALMINDELIGE BETINGELSER OG VILKÅR 

Nærværende almindelige betingelser og vilkår gælder for din profil på vores hjemmeside, www.smarterstorage.dk (”Hjemmesiden”), og for Opbevaring af Ejendele, og relaterede transportydelser, hos os, DSV Smarter Storage A/S, CVR-nr.: 41 06 58 50 (”DSV”).

Det er en forudsætning for oprettelse af en profil og bestilling af opbevaring af Ejendele, at disse almindelige betingelser og vilkår er accepteret af dig (”Kunden”) ved oprettelse og bestilling på Hjemmesiden (”Betingelser”).

1. Definitioner
1.1 ”Aftale” betyder en begivenhed, hvor DSV kommer forbi Kundens adresse for at udføre en eller flere af disse opgaver:
a) Levere tomme Opbevaringskasser
b) Levere Mærkater til påsætning på Genstande
c) Afhente Ejendele
d) Levere Ejendele retur fra opbevaring
e) Hente tomme Opbevaringskasser
1.2 ”Betalingsperioden” betyder den periode en månedlig betaling dækker over, og som løber fra den dag i måneden Kunden første gang fik afhentet Ejendele til Opbevaring og frem til dagen før denne dag i den efterfølgende måned, dvs. hvis Kunden for første gang har fået afhentet sine Ejendele den 21. dag i en måned, er betalingsperioden den 21 i en given måned til og med den 20 i næste måned.
1.3 ”Ejendele” betyder Kundens ejendele i Opbevaringskasser og Kundens Genstande.
1.4 ”Genstand” betyder en genstand på op til 20 kg. og 1,5 meter på længste mål som ikke kan være i en Opbevaringskasse, og som er påført et Mærkat.
1.5 ”Mærkat” betyder det klistermærke som DSV udleverer til Kunden, som unik identifikation af en Genstand, og som skal påføres Genstanden før Genstanden kan blive opbevaret.
1.6 ”Opbevaringskasse” betyder en Opbevaringskasse af plast med målene 60x40x37 cm som bliver leveret til Kunden af DSV, og inklusive Kundens Ejendele medmindre Opbevaringskassen er angivet som ’tom’ i den relevante bestemmelse. Opbevaringskasser uden Kundens Ejendele forbliver DSVs ejendom.
1.7 ”Pakkevejledning” betyder den af DSV udarbejdede vejledning for hvordan Genstande skal emballeres, pakkes og påføres Mærkat. Pakkevejledningen findes på Hjemmesiden.
1.8 ”Sarte Ejendele” betyder de typer af Ejendele som er listet i punkt 4.2.

2. Kundens ansvar
2.1 Kunden bekræfter at være fyldt 18 år og at være myndig på tidspunktet for oprettelse af profil på Hjemmesiden og ved en hver efterfølgende Aftale.
2.2 Kundens profil på Hjemmesiden tilgås ved Kundens e-mail og selvvalgte adgangskode (”Adgangskoden”). Kunden er forpligtet til at holde Adgangskoden hemmelig og ikke dele den med tredjemand i strid med hvad fremgår af disse Betingelser. DSV er ikke ansvarlig for misbrug af Kundens profil på Hjemmesiden eller af Adgangskoden.
2.3 Kunden er forpligtet til at holde sine oplysninger, herunder særligt adresse, telefonnummer, e-mail og betalingskortdata opdateret under dennes profil på Hjemmesiden. Meddelelser, som DSV sender til den seneste af Kunden oplyste e-mail, er altid bindende for Kunden. Opgivelse af bevidst ukorrekte oplysninger er en væsentlig misligholdelse af disse Betingelser.
2.4 Kunden accepterer, at e-mail er passende og tilstrækkeligt kommunikationsmiddel til alle formål, medmindre lovgivningen indeholder ufravigelige regler herom.
2.5 Kunden garanterer til enhver tid at have fuldstændig ejendoms- og råderet over de Ejendele, der er sendt til opbevaring, og Kunden påtager sig ethvert ansvar for dennes Ejendele. Kunden har således ikke ret til at få tredjemands ejendele opbevaret.
2.6 Kunden bekræfter at have pakket alle Genstande efter anvisningerne i Pakkevejledningen samt sikkert fastgjort en af de udleverede Mærkater til hver Genstand.
2.7 Kunden bekræfter og garanterer, at ejendele i Opbevaringskassen er emballeret og pakket forsvarligt til transport og opbevaring.
2.8 Kunden forpligter sig til at være til stede ved levering og afhentning af Opbevaringskasser og Genstande. Hvis Kunden ikke er til stede ved levering af Mærkater, vil Mærkater blive leveret i postkassen på adressen.

3. Kundeforholdets varighed
3.1 Kundeforholdet er indgået for en indledende periode på én måned fra datoen for Kundens oprettelse af sin profil og accept af DSV SMARTER STORAGE’S ALMINDELIGE BETINGELSER OG VILKÅR. Kundeforholdet forlænges herefter automatisk med én måned ad gangen, indtil kundeforholdet bliver opsagt af enten Kunden eller DSV i overensstemmelse med punkt 12, eller kundeforholdet bliver ophævet grundet misligholdelse i henhold til punkt 7.

4. Opbevarede Ejendele
4.1 Ejendele sendt til opbevaring skal være tørre og følgende Ejendele må ikke sendes til opbevaring:
a) Smykker, ædelstene, juveler, sølv/guld-genstande, pelse, kunstartikler eller andre genstande af høj værdi,
b) Ure,
c) Kontanter, checks og frimærker,
d) Våben, ammunition, fyrværkeri eller sprængstoffer,
e) Trykflasker, akkumulatorer, batterier, brændstof, brandfarlige eller eksplosive materialer,
f) Maskiner som ikke er fuldstændig tømt for olie, benzin og lignende væsker før oplagringen eller elektriske apparater, hvor batterier ikke er afmonteret,
g) Alle former for fødevarer, planter og andre let fordærvelige effekter, eller kraftigt/ ildelugtende genstande,
h) Dyr eller andre levende væsner under nogen form,
i) Ulovlige effekter, herunder narkotika og hælervarer, eller Ejendele der på anden måde stammer fra strafbare forhold eller krænker tredjeparts immaterialretligheder,
j) Skarpe knive og køkkenredskaber medmindre forsvarligt emballeret og evt. blad er fuldt beskyttet,
k) Antikviteter uanset type,
l) Dæk – både nye og brugte,
m) Aske, knogler og lign. fra dyr eller mennesker,
n) Alle former for flydende væske uanset indpakning, som fx shampoo, maling, spraydåser, vin og andre drikkevarer,
o) Hårde hvidevarer som fx køleskabe, frysere, vaskemaskiner og tørretumblere,
p) Grill,
q) Neonskilte,
r) Genstande som kræver særligt værktøj og ekspertise at håndtere, som fx
o Klaverer og flygler
o Pengeskabe
o Bornholmerure
o Akvarier
o Billardborde
o Kopimaskiner til erhvervsmæssig brug,
s) Ejendele som ikke er pakket til transport og opbevaring, som fx pakket i poser, affaldssække og åbne kasser,
t) Andre Ejendele, der på anden vis kan være skadelige eller miljøfarlige, eller som udleder røg, dampe, støv eller lugt,
u) Ejendele der er mere end 1,5 meter på den længste led, eller
v) Ejendele der vejer mere end 20 kg.
Ved tvivl om mulighed for opbevaring af bestemte typer Ejendele opfordres Kunden til på forhånd at forespørge DSV herom. I tvivlstilfælde er DSV’s afgørelse bindende for Kunden.
4.2 Sarte Ejendele kan opbevares på eget ansvar og skader på Sarte Ejendele vil således ikke blive dækket uanset årsagen til skaden. Følgende Ejendele betragtes som Sarte Ejendele:
a) Glas, tallerkner, keramik, krukker, ornamenter og krystalglas,
b) Al elektronik, herunder, men ikke udelukkende, tv, computere, tablets, telefoner, printere, harddiske og stereoanlæg,
c) Spånplader,
d) Guitarer og andre musikinstrumenter hvis de ikke opbevares i en hård æske beregnet til formålet,
e) Arkadespil, pinball maskiner, bordfodbold og lign.,
f) Medier som fx cd’er, cd-rom’er, videobånd, disketter og lign.,
g) Spejle samt møbler der indeholder spejle eller andre glaselementer,
h) Statuer og lign. store pyntegenstande,
i) Lysekroner,
j) Oliemalerier, andet oliebaseret kunst eller andet kunst der er meget sart overfor ændringer i fugt og temperatur,
k) Møbler der indeholder dele lavet af marmor, granit, travertin eller anden naturlig eller fremstillet sten,
l) Stykker af marmor, granit, travertin eller anden naturlig eller fremstillet sten,
m) Genstande der indeholder akrylglas som fx Lucite Crylux, Plexiglas, Acrylite, eller Perspex, eller
n) Store malerier (større end 100×150 cm.)
4.3 Hver Opbevaringskasse eller Genstand må ikke veje mere end 20 kg.
4.4 DSV oplyser, at opbevaring sker på lagre der i videst muligt omfang holdes tørt og frostfri, men giver derudover ingen tilsikringer eller garantier vedrørende lageret egenskaber.
4.5 DSV har i tilfælde af lækage, pludselig opstået fare og risiko for skade og i andre akutte situationer ret til at få eller skaffe sig adgang til Ejendele uden forudgående varsel og tilladelse fra Kunden. Det samme gælder hvis der er mistanke om at en Opbevaringskasse indeholder forbudte ejendele, jf. pkt. 4.1. Kunden vil snarest mulig blive informeret om en sådan adgang.

5. Levering, afhentning og adgang til Ejendele
5.1 Ved behov for at sende Ejendele til opbevaring eller få Ejendele retur fra opbevaring skal der bestilles og betales for en Aftale. Priser og tilgængelige tidspunkter for Aftaler fremgår af Hjemmesiden.
5.2 Aftaler bestilles efter først-til-mølle-princippet, og DSV kan ikke garantere et vist antal tilgængelige Aftaler på bestemte dage og datoer.
5.3 Ejendele samt tomme Opbevaringskasser leveres og afhentes fra det første rum på adressen angivet i bestillingen. Adressen skal være beliggende indenfor DSVs dækningsområde, som fremgår af Hjemmesiden.
5.4 Hvis det ikke er muligt at få kontakt til Kunden ved ankomst til adressen, vil DSV vente og forsøge at få kontakt til Kunden i 10 minutter. Er dette ikke muligt vil DSV tage Ejendelene med retur, og Kunden vil ikke blive refunderet for den mislykkede Aftale, som skal anses for gennemført af DSV. Kunden må herefter bestille og betale for en ny Aftale.
5.5 Aftaler kan ændres eller annulleres uden afregning indtil kl. 12 hverdagen inden.
5.6 Hvis en Genstand ikke fremstår som emballeret i overensstemmelse med Pakkevejledningen, kan DSV nægte at tage imod Genstanden.
5.7 Kunden har ikke adgang til Ejendelene på DSV’s område eller på andet område, hvor DSV har Ejendelene opbevaret.
5.8 Det er en forudsætning for at bestille levering af Ejendele, at alle forfaldne beløb er betalt til DSV.
5.9 Kunden kan have Opbevaringskasser hos sig uden opkrævning i op til 3 måneder, herefter kan DSV påkræve, at Kunden bestiller returnering af tomme Opbevaringskasser. Bestiller Kunden ikke en Aftale om afhentning af tomme Opbevaringskasser indenfor den af DSV givne frist, vil DSV rykke Kunden og bestiller Kunden fortsat ikke Aftale om returnering vil DSV anses Opbevaringskassen for bortkommet og opkræve betaling for Opbevaringskassen.

6. Priser og betalingsbetingelser
6.1 Priser for opbevaring af Ejendele og Aftaler fremgår af Hjemmesiden og alle priser er angivet inklusive moms. Prisen for opbevaring af Ejendele er pr. måned så længe Ejendelene er på DSVs lager. Prisen for Aftaler er engangsydelser.
6.2 DSV forbeholder sig ret til at ændre prisen og evt. gebyrer med 30 dages skriftligt varsel. Kunden kan ikke kræve prisen og/eller gebyrer ændret. Hvis ikke Kunden kan acceptere ændringen, må Kunden opsige kundeforholdet, jf. pkt. 14.
6.3 Betaling sker én gang månedligt den dag på måneden Kunden første gang fik afhentet Ejendele til Opbevaring. Den månedlige betaling omfatter forudbetaling for opbevaring af Ejendele i den kommende måned og betaling for gennemførte Aftaler i den forudgående måned. Bestilling af yderligere opbevaring af Ejendele i en Betalingsperiode vil blive betalt pro-rata bagud for den første måned og derefter forud pr. måned.
6.4 Betaling sker automatisk via det betalingskort, Kunden oplyser ved bestilling. Betalingskortet kan til enhver tid ændres under Kundens profil på Hjemmesiden. DSV tillader betaling med MasterCard, Maestro eller VISA.
6.5 DSV fremsender ikke særskilt opkrævning hver måned. Kunden vil dog altid kunne se planlagte opkrævninger og gennemførte betalinger under Kundens profil på Hjemmesiden. I tilfælde af, at DSV er berettiget til at opkræve gebyrer ifølge disse Betingelser i tillæg til priserne nævnt i punkt 6.1, vil Kunden modtage en advisering pr. e-mail senest 3 dage før sådanne gebyrer opkræves på Kundens betalingskort.
6.6 DSV er berettiget til at opkræve et forud fastsat gebyr i en række situationer, hvor Kundens forhold påfører DSV en meromkostning. De pågældende gebyrer fremgår i de relevante punkter i disse Betingelser og er tillige listet nedenfor, og anses for aftalt mellem Kunden og DSV, og betaling heraf er pligtige ydelser. Hvis Kundens forhold påfører DSV meromkostninger, der overstiger de pågældende gebyrer, kan DSV opkræve disse meromkostninger hos Kunden i tillæg til gebyrerne.
Gebyrer (inkl. moms):
Rykkergebyr (pkt. 6.11) 100,00 kr. pr. rykker
6.7 Kunden kan gøre indsigelse mod adviserede eller foretagne opkrævninger ved at sende en e-mail til smarterstorageDK@dsv.com. Kunden har ligeledes ret til at gøre indsigelser gældende overfor sin betalingskortudbyder iht. betalingslovgivningen.
6.8 Hvis det betalingskort, der er tilmeldt til automatisk kortbetaling, er udløbet, spærret eller betalingen af anden grund ikke kan gennemføres, fremsender DSV advisering til Kundens e-mail, hvorefter Kunden straks og senest 3 dage efter adviseringen skal betale udeståendet og anvise et nyt gyldigt betalingskort til brug ved fremtidige betalinger. Manglende overholdelse af dette punkt 6.8 er en væsentlig misligholdelse af disse Betingelser og vil føre til ophævelse, jf. pkt. 9. Kunden kan kun betale via automatisk betalingskortbetaling, og kan ikke betale de løbende pengeydelser ved f.eks. bankoverførsel, kontant, MobilePay eller via fælles indbetalingskort.
6.9 Kunden er forpligtet til at betale priserne, jf. pkt. 6.1 og andre pligtige pengeydelser ved forfald. Manglende eller forsinket betaling kan medføre, at Kundens adgang til at få returneret Ejendele bliver nægtet. Ved manglende rettidig betaling af noget beløb under dette kundeforhold, fremsender DSV rykker til Kunden pr. e-mail til den af Kunden oplyste e-mail.
6.10 Ved for sen betaling vil der blive beregnet morarente efter rentelovens regler.
6.11 Ved for sen eller manglende betaling vil Kunden blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr. pr. fremsendt rykker.
Hvis det skyldige beløb overdrages til inkasso, er Kunden forpligtet til at afholde alle hermed forbundne omkostninger.
6.12 Ved kundeforholdets opsigelse eller ophævelse sørger DSV for, at de automatiske kortbetalinger ophører. Eventuelt for meget indbetalt refunderes af DSV til Kundens betalingskort.

7. Misligholdelse og ophævelse
7.1 DSV er berettiget til at ophæve kundeforholdet, hvis Kunden misligholder disse Betingelser.
7.2 Manglende betaling af forfalden betalinger anses for væsentlig misligholdelse, når Kunden ikke har betalt de forfaldne betalinger inden 3 dage efter, at Kunden har modtaget skriftligt påkrav fra DSV.

8. Tilbageholdsret og ret til bortsalg
8.1 I tilfælde af Kundens misligholdelse af disse Betingelser, har DSV tilbageholdelsesret og håndpant i alle Ejendele der er sendt til opbevaring, for alle omkostninger relateret til Ejendelene samt alle øvrige krav DSV har mod Kunden, inklusive omkostninger DSV måtte blive påført som følge af udøvelsen af tilbageholdsretten, mangelafhjælpning og bortsalg af Ejendelene.
8.2 Hvis Kunden misligholder disse Betingelser, og DSV derfor ophæver kundeforholdet i overensstemmelse med punkt 7, er DSV berettiget til at åbne Opbevaringskasser og, på betryggende måde og efter DSV’s rimelige skøn, at sælge så mange af Ejendelene, at DSVs samlede krav, inklusive omkostninger, dækkes ved salget. DSV skal så vidt muligt med mindst 10 dages skriftligt varsel underrette Kunden om de skridt DSV har påtænkt at foretage med henblik på salg af Ejendele. DSV er ved frasalg ikke forpligtet til at foretage salg via auktion, eller anden offentlig markedsplads, men kan foretage salg på en sådan måde, som efter DSV’s rimelige opfattelse samlet indbringer det højeste provenu. DSV er ikke ved sådant salg forpligtet til at tage hensyn til eventuelle Ejendele med affektionsværdi.

9. Ansvar
9.1 DSV er ansvarlig for bortkomst, forringelse og skade på Ejendele fra tidspunktet Ejendelene afhentes hos Kunden til det igen leveres hos Kunden, samt forsinkelse med levering og afhentning.
9.2 Ved returnering af Ejendele skal Kunden straks reklamere for umiddelbart synlige skader og uden ugrundet ophold tjekke de returnerede Ejendele for skader og reklamere for sådanne eventuelle skader.
9.3 For Opbevaringskasser dækkes kun skader på Kundens ejendele i Opbevaringskassen hvis der tillige er opstået ydre skader på Opbevaringskassen og skaden ikke skyldes mangelfuld emballage eller pakning af Ejendelene i Opbevaringskassen.
9.4 For Genstande dækkes kun skader hvis genstanden har været emballeret efter anvisningerne i Pakkevejledningen.
9.5 DSVs ansvar er under alle omstændigheder begrænset til DKK 3.000,00 pr. Opbevaringskasse og DKK 1.500,00 pr. Genstand. DSV er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til affektionsværdi, tidstab, driftstab, avancetab, forventede besparelser og tab af omdømme.
9.6 DSV er ikke ansvarlig hvis det kan bevises, at skaden skyldes Kundens fejl eller forsømmelse, herunder Kundens overtrædelse af disse Betingelser, Ejendelenes egen beskaffenhed eller forhold som DSV ikke kunne undgå, og hvis følger DSV ikke kunne afværge.
9.7 Kunden er ansvarlig overfor DSV for enhver skade eller tab, som er forårsaget af Kundens opbevarede Ejendele, manglende overholdelse af disse Betingelser eller på anden vis er forårsaget af Kunden.
9.8 Kunden skal holde DSV skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, som DSV har måttet indfri som følge af Kundens opbevarede Ejendele, herunder manglende ejendomsret til de opbevarede Ejendele.

10. Myndigheds inspektion
10.1 DSV er til enhver tid berettiget til at tillade myndigheder at foretage inspektioner af Kundens Ejendele, når myndigheden har retmæssig adgang til en sådan inspektion.
10.2 DSV er ikke ansvarlig for sådanne inspektioner eller følgerne heraf, herunder eventuelle skader på Ejendele.
10.3 I tilfælde af myndighedsinspektion er DSV berettiget til at skaffe sig selv og myndigheden adgang til Kundens Ejendele uden forudgående varsel til Kunden.
10.4 Kunden skal holde DSV skadesløs for ethvert tab, DSV måtte lide som følge af myndighedens inspektion af Kundens Ejendele grundet forhold hos Kunden, medmindre et sådan tab skyldes forhold udenfor Kundens kontrol.
10.5 Hvis DSV får mistanke om, at der foregår overtrædelses af lovgivningen, har DSV ret til at tilkalde kompetente myndigheder, herunder politiet, med henblik på inspektion af Kundens Ejendele, og, hvis omstændighederne begrunder det, ret til at skaffe myndighederne adgang til Ejendelene uden forudgående orientering af Kunden.

11. Forsikring
11.1 Priserne for opbevaring og Aftaler på Hjemmesiden indeholder en forsikring med en værdi på op til 3.000,00 kr. pr. Opbevaringskasse og 1.500,00 kr. pr. Genstand, svarende til DSVs ansvar under disse Betingelser, jf. pkt. 9.
11.2 DSV har abonneret på en kundeforsikringspolice og Kunden bliver begunstiget herunder. Kunden kan læse om forsikringsdækningen på Hjemmesiden.
11.3 DSV er ikke udbyder, men alene accessorisk forsikringsformidler af forsikringsdækningen, hvorfor forsikringsforholdet i øvrigt er et forhold mellem Kunden og forsikringsmægleren, og er DSV uvedkommende. Spørgsmål vedrørende forsikringsdækningen skal fremsendes til Marsh SA, www.marsh.com. Eventuelle krav under forsikringen skal anmeldes til forsikringsmægleren via Hjemmesiden.
11.4 Kunden har mulighed for at tilkøbe yderligere forsikringsdækning for tingsskade på Genstande i DSVs varetægt under disse Betingelser i henhold til pkt. 11.5-11.8 nedenfor.
11.5 DSV har abonneret på en kundeforsikringspolice og Kunden vil blive begunstiget herunder, hvis Kunden har valgt at tilkøbe forsikringsdækning. Forsikringsdækning tegnes via Hjemmesiden og vil være et særskilt aftaleforhold og Kunden vil modtage bekræftelse for dækning, inklusive oplysninger om forsikringsdækningen, herunder om hvilke skader, der er forsikringsdækket.
11.6 Forsikringsgebyret for den yderligere forsikringsdækning fremgår af bekræftelsen af dækning og vil blive opkrævet af DSV i tillæg til prisen i punkt 6.1. DSV er ansvarlig for afregning af forsikringspræmien overfor tegningsgaranten.
11.7 Kunden har særskilt fortrydelsesret i overensstemmelse med punkt 15 nedenfor vedrørende køb af forsikringsdækning. Hvis Kunden gør sin fortrydelsesret gældende vedrørende opbevarede Ejendele, omfatter det tillige en eventuel forsikringsdækning købt i forbindelse med opbevaring af Ejendele.
11.8 Punkt 11.2 og 11.3 gælder tillige for den yderligere forsikringsdækning.

12. Opsigelse
12.1 Kunden kan opsige kundeforholdet til udgangen af en Betalingsperiode på sin profil på Hjemmesiden eller ved at sende en mail til DSV under forudsætning af, at alle Ejendele er eller bestilt returneret til Kunden og tomme Opbevaringskasser er afhentet eller bestilt afhentet af DSV indenfor Betalingsperioden.
12.2 DSV kan opsige kundeforholdet med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en Betalingsperiode. Opsiger DSV kundeforholdet kontakter DSV Kunden med henblik på bestilling af Aftale om returnering af Ejendele og afhentning af tomme Opbevaringskasser.
12.3 Kundeforholdet vil forsat bestå og disse Betingelser vil fortsat være gældende så længe kundeforholdet ikke er opsagt eller ophævet af en af parterne, uanset, at Kunden ikke har Ejendele opbevaret hos DSV eller er i besiddelse af tomme Opbevaringskasser.

13. Fortrydelsesret
13.1 Kunden har 14 dages fortrydelsesret som løber fra bestilling af en Aftale.
13.2 Ønsker Kunden at gøre brug af fortrydelsesretten, skal Kunden inden fristen give DSV skriftlig meddelelse om, at Kunden ønsker at fortryde bestillingen af opbevaring af Opbevaringskasse og/eller Genstande. Meddelelsen skal gives ved at sende mail til smarterstorageDK@dsv.com eller ved at benytte standardfortrydelsesformularen på Hjemmesiden. Meddelelsen skal tydeligt angive, at Kunden ønsker at udnytte fortrydelsesretten.
13.3 Benyttes fortrydelsesretten skal Kunden samme dag som der gives meddelelse om brug af fortrydelsesretten bestille en afhentning af tomme Opbevaringskasser. Hvis Kunden allerede har sendt Ejendele til opbevaring skal der både bestilles en returnering af Ejendele og afhentning af tomme Opbevaringskasser.
13.4 Betalte beløb efter fradrag af betaling for opbevaring for de dage Kunden har haft Ejendele til opbevaring og evt. aftalte gebyrer, vil blive refunderet til Kundens oplyste betalingskort inden 14 dage fra det seneste af følgende tidspunkter:
– datoen Kunden gør brug af fortrydelsesretten, hvis Ejendele ikke er afhentet til opbevaring;
– såfremt Kunden alene har bestilt opbevaring af Genstande, datoen Genstandene afleveres retur til Kunden; eller
– datoen hvor tomme Opbevaringskasser kommer retur til DSV.

14. Persondata
14.1 Du kan læse om DSV’s behandling af dine personoplysninger, dine rettigheder og klagemuligheder i DSVs persondatapolitik tilgængelig på Hjemmesiden.

15. Lovvalg og jurisdiktion
15.1 Kundeforholdet er underlagt dansk ret. Enhver tvist mellem Kunden og DSV, som ikke kan løses mindeligt, skal anlægges ved Retten i Glostrup, medmindre andet følger af ufravigelig lov eller konvention.

16. Generelt
16.1 Intet i disse Betingelser skal forstås eller fortolkes således, at Kunden opnår ejendomsret til Opbevaringskasserne.
16.2 Kunden er indforstået med at skulle overholde disse Betingelser og lovgivningen samt anvisninger fra myndigheder, forsyningsselskaber og forsikringsselskaber.
16.3 Hvis en del af disse Betingelser erklæres ugyldig eller bliver ophævet, skal det ikke påvirke gyldigheden af den resterende del af Betingelserne. Eventuelle ugyldige/ophævede afsnit erstattes af et gyldige afsnit, der i videst muligt omfang svarer til parternes hensigt.

17. Klageadgang
17.1 Kunden kan altid kontakte DSV, herunder klage eller reklamere, på telefon +45 70 55 55 88 eller pr. e-mail smarterstorageDK@dsv.com.
17.2 Kunden kan også vælge at klage over disse Betingelser og tilknyttede ydelser ved at indgive klage til Center for Klageløsning og eventuelt senere Forbrugerklagenævnet. Klage til Center for Klageløsning indgives til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, e-mail: klageportalen@naevneneshus.dk. Se mere på https://naevneneshus.dk. Kunden kan også benytte EU-Kommissionens klageportal, hvilket er særlig relevant hvis Kunden har bopæl i et andet EU-land. Klagen kan indgives online på www.ec.europa.eu/odr.
17.3 Kunden kan vedr. behandling af Kundens personoplysninger klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, København K.